Jesteś tutaj:  Strona g?ówna » Oferta
Oferta

Redakcja specjalistycznego portalu firmowego

Kompleksowa obs?uga redakcyjna portalu (outsourcing) obejmuj?ca:

 • bie??c? obs?ug? portalu,
 • redagowanie tekstów oraz tworzenie w?asnych,
 • zarz?dzanie zespo?em redakcyjnym,
 • redagowanie tytu?ów, opisów i struktury tekstów pod k?tem SEO (pozycja w wyszukiwarce Google),
 • reklam? Adwords,
 • analiz? ruchu i preferencji u?ytkowników,
 • obs?ug? techniczn? portalu,
 • promocj? z wykorzystaniem social media - portali spo?eczno?ciowych.

Przeczytaj  "Jak stworzy? ?ywy i interesuj?cy portal firmy specjalistycznej?"

Przeczytaj "Etapy budowy witryny"

 

Redakcja specjalistycznego czasopisma firmowego

Obs?uga redakcyjna papierowego czasopisma firmowego skierowanego do klientów o charakterze specjalistyczno-technicznym (outsourcing) obejmuj?ca:

 • zorganizowanie redakcji;
 • stworzenie za?o?e? redakcyjnych pisma;
 • pozyskiwanie autorów i wspó?praca z nimi;
 • prowadzenie numeru;
 • redakcj? tekstów;
 • tworzenie reporta?y z wdro?e?, opisu aplikacji i produktów, sprawozda? z konferencji, pozyskiwanie newsów,
 • zarz?dzanie korekt? i procesem produkcyjnym;
 • wspó?prac? z grafikiem, sk?adem oraz drukarni?.

Przeczytaj "Czy chcesz wydawa? papierowe czasopismo firmowe?"

Przeczytaj "Dlaczego warto wydawa? w Internecie w?asn? gazet? firmow??"

Redakcja materia?ów pokonferencyjnych

Kompleksowa obs?uga redakcyjna konferencji obejmuj?ca:

 • pisanie sprawozda? z konferencji;
 • redakcj? i korekt? materia?ów pokonferencyjnych;
 • spisywanie i redakcj? wyst?pie? z nagra? d?wi?kowych;
 • sk?ad i druk materia?ów.

Obejrzyj prawid?owo zredagowane materia?y pokonferencyjne wykonane na podstawie nagra? d?wi?kowych

 

Skontaktuj si? z nami

tel. +48 790 790 840

Prosz? o maila lub telefon.

Imie i nazwisko
Firma
Telefon
Email
Tre??