Jesteś tutaj:  Strona g?ówna » Redaktor
netPRACOWNIA

Pracujemy wspólnie doradzaj?c sobie wzajemnie. Nasze kompetencje i zaanga?owanie daj? gwarancj? rzetelnie i terminowo wykonanej us?ugi.

Grzegorz Kulczykowski

??czy w sobie dwie, zdawa?oby si? przeciwstawne, cechy: wiedz? i umiej?tno?ci techniczne oraz g??bokie zainteresowania humanistyczne. Uko?czy? Politechnik? Gda?sk? z dyplomem in?yniera ?rodowiska, ale równie? podyplomowe studia pedagogiczne i Szko?? Filozofii im. ?w. Tomasza z Akwinu. Zna tajniki programowania, a jednocze?nie swobodnie w?ada piórem; publikuje swoje artyku?y zarówno w prasie, jak i na portalach internetowych.

Wiele lat pracowa? jako redaktor i wydawca internetowy obs?uguj?c profesjonalne portale. Witryny, które wspó?tworzy?, www.prawo.lex.pl, www.lex.pl i www.abc.com.pl znajduj? si? w pierwszej dziesi?tce najcz??ciej odwiedzanych witryn w grupie Prawo-Biznes-Finanse wg bada? Gemius Megapanel (dane za wrzesie? 2009 r., niestety na ten moment ju? wylecia?y z dziesi?tki).

Obecnie jest m.in. redaktorem prowadz?cym kwartalnika technicznego dla specjalistów-in?ynierów w strefach zagro?onych wybuchem "Magazyn Ex" oraz redaktorem prowadz?cym Portalu Finansowego gb.pl.

Posiada doskona?? orientacj? i do?wiadczenie w zakresie architektury WWW, obs?ugi tre?ci, SEO i Web Analytics, XHTML, CSS, obs?ugi programów graficznych.

Zofia Kulczykowska

Magister filologii polskiej, uko?czy?a Uniwersytet Gda?ski, nauczycielka j?zyka polskiego w renomowanym gda?skim liceum. Wspó?pracowa?a z prof. Mari? Janion przy tworzeniu i redakcji cyklu ksi??ek TRANSGRESJE.

Odpowiada za korekt? tekstów, stylistyk?, poprawno?? j?zykow? i merytoryczn?.

Konsultujemy si? ze specjalistami ró?nych dziedzin (zarówno humanistycznych, jak i technicznych, ekonomicznych, medycznych itp.) wywodz?cych si? z gda?skiego ?rodowiska naukowego.

 

 

 

Skontaktuj si? z nami

tel. +48 790 790 840

Prosz? o maila lub telefon.

Imie i nazwisko
Firma
Telefon
Email
Tre??