Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Czy chcesz wydawa? papierowe czasopismo firmowe?
Je?eli chcesz wydawa? czasopismo firmowe...
Autor: Grzegorz Kulczykowski   

Je?eli zamierzasz wydawa? papierowe czasopismo firmowe warto sobie dobrze przemy?le? nast?puj?ce pytania i udzieli? na nie odpowiedzi.

  • Do kogo g?wnie b?dzie kierowany periodyk? Kim s? najwa?niejsi odbiorcy? Podaj krtk? charakterystyk? czytelnikw.

Czy przypadkiem nie jest tak, ?e bez przekonania realizujesz pomys? szefa, albo czyj?? ide?? Postaraj si? spersonalizowa? czytelnika, wyobra? go sobie, zobacz go w pracy, zastanw si?, czego potrzebuje, co go interesuje?

  • Jakie s? racje, dla ktrych tworzymy periodyk? Jaki cel chcemy nim osi?gn???

Czy tworzymy go po to, by wzmocni? sprzeda?, czy raczej po to, by promowa? swj wizerunek? A mo?e chcemy edukowa? naszych klientw do nowych rozwi?za? technicznych z naszej oferty? Mo?e chodzi o podtrzymanie wi?zi? Bardzo dobrze trzeba to przemy?le?, gdy? tylko wiedz?c dok?d si? idzie, mo?na doj?? do celu i stworzy? dobre pismo.

  • Co chcemy oferowa? czytelnikom poprzez periodyk?

Tutaj podpowiem przyk?adowe odpowiedzi:

? Wiedz? potrzebn? w prowadzeniu biznesu

? Informacje o przepisach prawnych, rachunkowych itp.

? Informacj? o nowych rozwi?zaniach technicznych

? Informacj? o produktach firmy

? Opis dobrych praktyk, np. reporta? z wdro?enia

? Informacj? o strukturach firmy, zarz?dzeniach itp

  • Jakie dzia?y tematyczne powinny si? znale?? w periodyku? Jakie tematy (generalnie) powinny by? poruszane w periodyku?

Przyk?adowe odpowiedzi:

? Materia?y szkoleniowe zwi?zane z prac? czytelnikw typu poradnikowego

? Nowo?ci z bran?y

? Dostarczenie przepisw prawnych/norm

? Omwienie rozwi?za? technicznych/ekonomicznych/prawnych dokonywane przez specjalistw

? Prezentacja dobrych praktyk, reporta?e z wdro?e?, opisy aplikacji

? Prezentacja oferty/produktw/us?ug

  • Jaki charakter powinny mie? teksty i ktry z nich powinien przewa?a??

Przyk?adowe odpowiedzi:

? Artyku?y poradnikowe/teoretyczne pisane przez specjalistw

? Reporta?e

? Opisy udanych realizacji

? Wywiady

? Opis produktw

  • Kim powinni by? autorzy?

Pismo tworz? autorzy i ich rola jest bardzo wa?na. Musisz wiedzie?, gdzie ich szuka?, zorientowa? si?, czy napisz? dla ciebie dobry tekst.

Mog? to by?:

? Specjali?ci z bran?y wsp?pracuj?cy z firm?, z ktrymi masz dobre kontakty

? Pracownicy naukowo-techniczni bran?owych instytutw naukowych, certyfikacyjnych, przemys?owych itp.

? Pracownicy firmy, specjali?ci zatrudnieni w firmie

? Zleceni dziennikarze

  • Jaka ma by? cz?stotliwo?? wydawania periodyku?

Czy ma to by? miesi?cznik, kwartalnik, czy rocznik wydawany okazyjnie?

  • Jaka obj?to??? (ilo?? artyku?w, ilo?? stron)
  • Czy znasz jakie? pismo, ktre mo?e stanowi? inspiracj? b?d? punkt odniesienia?

Czy nawi?za?e? kontakt z redakcj?/wydawc? tego pisma? Sprbuj si? co? dowiedzie? na ten temat.

  • Czy orientujesz si? w kosztach redakcji, dziennikarzy, honorariach autorskich, kosztach grafikw, korekty, sk?adu, druku i dystrybucji?
 

Skontaktuj si? z nami

tel. +48 790 790 840

Prosz? o maila lub telefon.

Imie i nazwisko
Firma
Telefon
Email
Tre??