Jesteś tutaj:  Strona g?ówna » Etapy budowy witryny »
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character

Internet daje ogromne mo?liwo?ci analizy zachowa? u?ytkowników, nieporównywalne do ?adnych innych sytuacji. Kiedy do zwyk?ego sklepu w centrum handlowym zajrzy klient, u?miechnie si? do sprzedawczyni, rozejrzy si? po pó?kach, po czym wyjdzie - nic nie da si? o nim powiedzie?. Internet umo?liwia za? uzyskanie odpowiedzi na pytania: kim jest? Sk?d przyszed?? Dlaczego wszed?? Czego szuka?? Co mu si? nie spodoba?o? Dlaczego wyszed??

Nale?y wiec w??czy? nasz? witryn? do programu analizy ruchu czyli tzw. statystyk. Aktualnie Google udost?pnia gratisowo znakomity program Analitics o ogromnych mo?liwo?ciach analitycznych. Wa?ne jest na tym etapie ustalenie tzw. wspó?czynników konwersji, które pokazuj?, jaki procent u?ytkowników wykonuje zamierzone prze w?a?ciciela witryny dzia?anie. Np. wchodzi na odpowiedni? stron?, czyta artyku?, wysy?a formularz, zamawia produkt itp.

Warto równie? analizowa?, sk?d przychodz? na nasz? stron? u?ytkownicy i czy generowany przez nich ruch jest warto?ciowy np. wchodz? i natychmiast wychodz? nie wg??biaj?c si? nawet w witryn?. Warto ?ledzi?, z jakich stron przychodz? na nasz? witryn?, z jakich katalogów i które z naszych podstron ciesz? si? szczególn? popularno?ci?. Mo?na sprawdza?, które ze s?ów szczególnie zainteresowa?y u?ytkowników i jaka by?a ich dalsza reakcja.

Ta wiedza pozwoli stale rozbudowywa? witryn? we w?a?ciwym kierunku.

Kolejny etap: Aktualizacja i wzbogacanie strony

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorców. Zapraszam do wspó?pracy.

Odsy?acz

;